ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី១២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ