ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មករា-កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥
ថ្ងៃទី២ ខែ​មិថុនា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ