ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ សីហា – កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ