ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ (TOFE for October 2022)
ថ្ងៃទី៥ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ