ព័ត៌មាន

ខួបគម្រប់ ៤ ឆ្នាំនៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មិថុនា ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ