ព័ត៌មាន

សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីខុទ្ទកាល័យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ