ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា របស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ថ្លែងក្នុងពិធីបិទ សន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ ២០២២ របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ