ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តជនរបស់សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការថ្នាក់កណ្ដាល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មេសា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ