ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ (TOFE for June 2012)នៅ​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ នេះ ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​បន្ត​ដំណើរការ​ល្អ​ប្រសើរ ដោយសារ​កំណើន​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​វិស័យ​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ និង​ការ​នាំ​ចេញ ពិសេស​ការ​នាំចេញ​សំលៀក​បំពាក់ អង្ករ និង​កៅស៊ូ ។ ចំណែក​អតិផរណា​នៅមាន​ស្ថិរភាព​ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង​ខែ ឧសភា កន្លងមក ។​ការកើនឡើង​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ បាន​ធ្វើឲ្យ​ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​នៅ​ឆមាស​ទីមួយ​ដើមឆ្នាំ ២០១២ នេះ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅបាន​ល្អ ។
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​សីហា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ