ឯកសារ

ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣
ថ្ងៃទី២២ ខែ​ធ្នូ ២០២១

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែង​ក្នុង ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការនូវ «ក្របខណ្ឌ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត និង កម្មវិធី​ស្ដារ និង ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ក្នុង​ការរស់នៅ​ជាមួយ​កូ​វីដ-១៩ តាម​គន្លង​ប្រក្រតី​ភាព​ថ្មីសម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣»

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ