ឯកសារ

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ