ឯកសារ

ប្រកាស ស្ដីពី ការលើកទឹកចិត្តពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ចំពោះគម្រោងពង្រីកនៃគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
ថ្ងៃទី៣ ខែ​មិថុនា ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ