ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី២២ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤
ថ្ងៃទី១២ ខែ​មិថុនា ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ