ឯកសារ

របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផលនៃការអនុវត្តថវិកាឆមាសទី១ និងការវាយតម្លៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ​ ២០២៣
ថ្ងៃទី៤ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ