ឯកសារ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០២៩ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យនឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ។
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ