ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for July)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​សីហា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ