ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for March)
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​ឧសភា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ