ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for November)
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​ធ្នូ ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ