ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​វាយ​តម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ