ឯកសារ

ប្រកាស​រួមលេខ ៨៨៤ សហវ.ប្រក / ១៨៧៥ ស.អ.យ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​ទម្រង់ និង​បែប​បទ​នៃ​ការ​ចំណាយ​របស់​បេឡាជាតិ​សន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ