ឯកសារ

របាយការណ៍ ស្តី​ពី លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាស​ទី ១ និងការវាយតម្លៃ​​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០២២
ថ្ងៃទី២១ ខែ​កក្កដា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ