ឯកសារ

ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​ប្រ​ត្តិបត្តិ ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​តុលា ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ