តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច
TOFE / GFS


  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for July 2016)
ការ​រក្សា​បាន​នូវ​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់ និង​អតិផរណា បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​រយៈពេល​ ៧ ខែ ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ បន្ត​មានស្ថិរភាពល្អ។ វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ​និង​ស្បែកជើង វិស័យ​សំណង់​ វិស័យ​អចលនទ្រព្យ និង​វិស័យ​ដំណាំ ជា​វិស័យ​ចម្បង​ក្នុង​ការ​ជម្រុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច ខណៈ កំណើនវិស័យ​ទេសចរណ៍ហាក់​នៅ​ទ្រឹងដដែល។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 30, 2016

Brief Report On State Budget Implementation in July 2016 (TOFE for July 2016)
As of July 2016, Cambodian macroeconomic environment continued to remain robust, underpinned by manageable exchange rate and low inflation. Garment and footwear sector, construction, and real estate sector remained as primary sector to boost Cambodia economic growth while tourism continued to grow modestly.

[ Detail ... ]

Date: August 30, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for June 2016)
នៅឆមាសទី១ ដើមឆ្នាំ​២០១៦ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បន្ត​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដោយ​មាន​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប។ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​តែ​អាច​រក្សា​បាន​នូវ​កំណើន​រឹងមាំ ដែលនាំ​មុខ​ដោយ​វិស័យ​ធំៗ​មួយ​ចំនួន​ដូចជា វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អ​ចលន​ទ្រព្យ។ រីឯការ​អនុវត្ត​ថវិកា​រដ្ឋ​បាន​បង្ហាញ​នូវលទ្ធផល​ជា​វិជ្ជមាន​ ដោយ​មាន​ការ​ខិតខំ​កែ​លម្អ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​ប្រមូល​ចំណូល​ពី​សំណាក់​ភ្នាក់ងារ ប្រមូល​ចំណូល និង​ការ​បន្ត​បង្កើន​គុណភាព​ចំណាយ​នៅតាម​បណ្ដា​ក្រសួងស្ថាប័ននានា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 02, 2016

Brief Report On State Budget Implementation in June 2016 (TOFE for June 2016)
In the first semester of 2016, Cambodian macroeconomic environment continued to be stable, underpinned from stabilized exchange rate and low inflation. Cambodia’s economy remained robust mainly driven by garment sector, construction sector and real estate. With growth momentum and favorable macroeconomic management, fiscal consolidation has been improved substantially given the current administrative reforms, the implementation of Revenue Mobilization Strategy and Public Financial Reform Management Programme.

[ Detail ... ]

Date: August 02, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for May 2016)
នៅ​រយៈពេល​ ៥ ខែ ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​​បន្ត​មាន​ដំណើរការ​ល្អ​ដែល​នាំមុខ​ដោយ​វិស័យ​មួយ​ចំនួន​ដូចជា វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ ជា​ពិសេស​សំលៀកបំពាក់ និង​ស្បែកជើង។ រីឯការ​អនុវត្ដ​ថវិកា​បាន​បង្ហាញ​នូវលទ្ធផល​ជា​វិជ្ជមាន ដោយ​មាន​ការខិតខំ​កែ​លម្អ​ប្រសិទ្ធភាពនៃ​ការប្រមូល​ចំណូល ពី​សំណាក់​ភ្នាក់ងារ​ប្រមូល​ចំណូលពន្ធ និង​ការពង្រឹងនិតិវិធី​ក្នុង​ការ​អនុវត្តចំណាយ​តាម​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​នានា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 28, 2016

Brief Report On State Budget Implementation in May 2016 (TOFE for May 2016)
In the first five months of 2016, Cambodian economic activities remained robust driven by construction sector and garment sector, particularly textile and footwear. With momentum of growth and macroeconomic stability, fiscal consolidation has been improved with substantial revenue growth and prudent spending on the top of the current implementation of Revenue Mobilization Strategy and Public Financial Reform Management Programme.

[ Detail ... ]

Date: June 28, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for April 2016)
នៅ​រយៈពេល​ ៤ ខែ ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦ ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​បន្ត​មាន​ស្ថិរភាព ដោយ​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប និង​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​មានលំនឹងល្អ។ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក៏​បន្ត​មាន​ដំណើរ​ការ​ល្អ ដែលនាំ​មុខ​ដោយ​វិស័យ​មួយចំនួន​ដូចជា វិស័យ​សេវាកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ និង​សំណង់។ ដោយឡែក​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ក៏​បន្តបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព ដោយ​ការ​ប្រមូល​ចំណូល​គ្រប់ប្រភេទ​មាន​ការ​កើនឡើង ទាំង​ចំណូល​ពន្ធគយ និង​ពន្ធដារ ហើយ​និតិវិធី ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ចំណាយ​ត្រូវបាន​ពង្រឹងថែមទៀត។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 30, 2016

Brief Report On State Budget Implementation in April 2016 (TOFE for April 2016)
In the first four months of 2016, Cambodian economic activities showed to remain robust, supported by the main engines of growth particularly textile and footwear, construction and real estate sector. With momentum of growth and macroeconomic stability, fiscal consolidation has been improved with substantial revenue growth and prudent spending on the top of the current implementation of Revenue Mobilization Strategy and Public Financial Reform Management Programme.

[ Detail ... ]

Date: May 30, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for March 2016)
នៅ​ត្រីមាស​ទី១​ ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៦ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​បន្ត​ដំណើរការ​ល្អ ដែល​ក្នុង​នោះ​បាន​នាំមុខ​ដោយ​វិស័យ​មួយ​ចំនួន​ដូចជា វិស័យ​ឧ​ស្សាហកម្ម​វាយនភ័ណ្ឌ និង​វិស័យ​សំណង់។ ចំណែក​វិស័យ​ទេសចរ ក៏បានបន្ត​កើនឡើង​ទោះបី​មាន​សន្ទុះយឹត។ ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​បាន​បង្ហាញ​នូវ​លទ្ធផល​ជា​វិជ្ជមាន​ពី​ការ​ខិតខំ​កែ​លម្អ ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​ប្រមូល​ចំណូល និង​ពង្រឹង​និតិវិធី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ចំណាយ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 30, 2016

Brief Report On State Budget Implementation in March 2016 (TOFE for March 2016)
During the first quarter of 2016, Cambodian economic activities showed to remain robust propelled by the main engines of growth, in particular garment sector and construction sector. At the same time, tourism sector continued to grow at a slower pace. With macroeconomic stability, fiscal consolidation is strengthening with expanding in revenue collection and prudent spending.

[ Detail ... ]

Date: May 30, 2016