តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច
TOFE / GFS


  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ (TOFE for May 2017)
នៅ​រយៈពេល ៥ ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៧ នេះ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បន្ត​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដោយមាន​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្តូរប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិតទាប។ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នៅ​បន្ត​មាន​កំណើន​រឹងមាំ ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ។ រីឯ ការអនុវត្ត​ថវិការដ្ឋ​ក៏​បន្ត​មាន​វឌ្ឍនភាព​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែល​បានបង្ហាញ​ពី​ការ​ខិត​ខិ​កែក​ម្អ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​បម្រូល​ចំណូល និង​ការបន្ត​បង្កើន​គុណភាព​ចំណាយ​នៅតាម​បណ្តា​ក្រសួង ស្ថាប័ន​នានា​ដើម្បី​ជំរុញ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 10, 2017

Brief Report On State Budget Implementation in May 2017 (TOFE for May 2017)
As of May 2017, Cambodian macroeconomic environment continued to be stable, underpinned from stabilized exchange rate and low inflation. Cambodia’s economy remained robust mainly driven by garment sector, construction sector and real estate. With momentum growth and favorable macroeconomic management, fiscal consolidation has remarkable progress that has demonstrated the concerted efforts in mobilizing revenue and prudent spending.

[ Detail ... ]

Date: July 10, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ​ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៧ (TOFE for April 2017)
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​បាន​បន្តដំណើរ​ការល្អ នៅ​រយៈពេល ៤ ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដែល​វិស័យ​កាត់ដេរ និង​ស្បែកជើង វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅតែ​ជា​វិស័យ​សំខាន់ៗក្នុងការ​ជំរុញ​កំណើន។ រីឯ ការអនុវត្ត​ថវិការដ្ឋ​ក៏​បន្ត​មាន​វឌ្ឍនភាព​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែល​បានបង្ហាញ​ពី​ការខិតខំ​កែលម្អ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល និង​ការបន្ត​បង្កើន​គុណភាព​ចំណាយ​នៅតាម​បណ្តា​ក្រសួង ស្ថាប័ន​នានា ដើម្បី​ជំរុញ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 08, 2017

Brief Report On State Budget Implementation in April 2017 (TOFE for April 2017)
As of April 2017, Cambodia’s economy remained robust which supported by garment, real estates, and tourism consolidation has remarkable progress that has demonstrated the concerted efforts in mobilizing revenue and prudent spending.

[ Detail ... ]

Date: June 08, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ (TOFE for March 2017)
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​បាន​បន្តដំណើរ​ការល្អ សម្រាប់ត្រី​មាស​ទី១ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដោយ​គាំទ្រ​ដោយ​វិស័យ​កាត់ដេរ​វិស័យ​អចល​ទ្រព្យ និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍។ រីឯ ការអនុវត្ត​ថវិការដ្ឋ​ក៏​បន្ត​មាន​វឌ្ឍនភាព​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែល​បានបង្ហាញ​ពី​ការខិតខំ​កែលម្អ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល និង​ការបន្ត​បង្កើន​គុណភាព​ចំណាយ​នៅតាម​បណ្តា​ក្រសួង ស្ថាប័ន​នានា ដើម្បី​ជំរុញ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 08, 2017

Brief Report On State Budget Implementation in March 2017 (TOFE for March 2017)
Cambodia’s economy remained robust for early 2017 which supported by garment, real estates, and tourism sector. With momentum growth and favorable macroeconomic management, fiscal consolidation has remarkable progress that has demonstrated the concerted efforts in mobilizing revenue and prudent spending.

[ Detail ... ]

Date: May 08, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ (TOFE for February 2017)
សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បានបន្ត​ដំណើរការល្អ សម្រាប់ ២ ខែដំបូង​ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដោយគាំទ្រ​ដោយ​វិស័យ​កាត់ដេរ វិស័យ​អចលនទ្រព្យ និង​វិស័យទេសចរណ៍។ រីឯ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​រដ្ឋ​ក៏បន្តមាន​វឌ្ឍនភាពគួរឱ្យ​កត់សម្គាល់ ដែលបាន​បង្ហាញពីការខិតខំ​កែលម្អ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល និង​ការបន្ត​បង្កើន​គុណភាព​ចំណាយ​នៅតាម​បណ្ដា​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​នានា ដើម្បីជំរុញដល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 12, 2017

Brief Report On State Budget Implementation in February 2017 (TOFE for February 2017)
Cambodia’s economy remained robust for early 2017 which supported by garment, real estates, and tourism sector. With momentum growth and favorable macroeconomic management, fiscal consolidation has been improved substantially given the current administrative reforms, the implementation of Revenue Mobilization Strategy and Public Financial Reform Management Programme.

[ Detail ... ]

Date: April 12, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ​ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧ (TOFE for January 2017)
នៅដើមឆ្នាំ២០១៧ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តដំណើរការល្អឆ្ពោះទៅមុខដដែល ក្រោមការបន្តអនុវត្ត​កំណែ​ទម្រង់​លើ​គោលនយោបាយ​ជាតិ។ ជារួម វិស័យ​ទេសចរណ៍ វិស័យ​ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និង​ការ​វិនិយោគ​នៅតែ​បន្ត​ដំណើរ​ការបានល្អ​នៅដើម​ឆ្នាំ ២០១៧នេះ។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅតាម​គោលដៅ​ដែលបាន​គ្រោង​ដោយ​បាន​ខិតខំ​ពង្រឹង​កាងអនុវត្ត​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ពីដើម​ឆ្នាំ ក្នុងទិសដៅ​កំណែទម្រង់។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 12, 2017

Brief Report On State Budget Implementation in January 2017 (TOFE for January 2017)
In early 2017, Cambodian economic activities remained robust under the ongoing reform of the national policy. Overall, tourism, garment and investment sector continued to grow in this early 2017. Whereas, fiscal consolidation has expanded with increase in revenue collection and efficient expenditure by programme budgeting implementation.

[ Detail ... ]

Date: April 12, 2017