តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច
TOFE / GFS


  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for March 2019)
យោងតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់រហូតដល់ ៧.៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,១% សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ស្របពេលដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកំរិតទាបដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ ។ តាមទិន្នន័យផ្លូវការបឋមពីរតនាគារជាតិ នៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ២០០៤,៥៣ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ១០,១៣% នៃច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៩ កើនឡើង ១២,១៩% ធៀបនឹងខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨ ដែលក្នុងនោះ មានចំណូលសារពើពន្ធ ៨២,០០% និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ១៦,៦០% ។ គិតមកដល់ខែមិនានៃឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ៤៩២៦,៨១ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ២៤,៩០% នៃច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៩ បានកើនឡើង ១៣,០៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។ កំណើននេះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈកំណើននៃប្រភេទចំណូលមួយចំនួនដូចជា ចំណូលពីពន្ធប្រយោល (១២,០៥%) និងចំណូលពីពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (១៣,៨២%) និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (៥១,០៩%) ស្របពេលដែលចំណូលពីពន្ធផ្ទាល់មានការធ្លាក់ចុះបន្តិច (០,៣៩%) ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 29, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in March 2019 (TOFE for March 2019)
Following the latest assessment of macroeconomic performance in early 2019, Cambodia has maintained strong economic growth up to 7.5 percent in 2018 and is projected to grow at a rate of 7.1 percent in 2019 while the inflation has been at manageably low rate coincided with the stability of the exchange rate. In March 2019, according to the National Treasury preliminary data, the budgetary central government achieved the total domestic revenue of KHR 2,004.53 billion or in equivalent to 10.13 percent against the 2019 budget law, signifying the increase by 12.19 percent compared to the same month in 2018. Of the total domestic revenue, the tax revenue accounted for 82.00 percent and non-tax revenue for 16.60 percent. For the first two months of the year, the total domestic revenue has been achieved by KHR 4,926.81 billion or in equivalent to 24.90 percent against the 2019 budget law, marking the increase by 13.06 percent compared to the same period last year. The growth has been mainly attributed to the increase of indirect taxes (12.05 percent), international trade taxes (13.82 percent), and non-tax revenue (51.09 percent) while direct tax revenue has slightly decreased (0.39% percent).

[ Detail ... ]

Date: April 29, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for February 2019)
យោងតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់៧,១% សម្រាប់ពេលដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកំរិតទាបដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់។ តាមទិន្នន័យផ្លូវការបឋមពីរតនាគារជាតិ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ១ ៣៧៨,៦១ ប៊ីលានរៀល ឫស្មើនឹង ៦,៩៧% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ កើនឡើង ៣,៩៤% ធៀបនឹងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលក្នុងនោះ មានចំណូលសារពើពន្ធ ៩៤,៥៦% និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ៥,២០%។ គិតមកដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ២ ៨៩៤,៤៣ ប៊ីលានរៀល ឫស្មើនឹង ១៤,៦៣% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ បានកើនឡើង ១២,៥៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ កំណើននេះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង តាមរយៈកំណើននៃប្រភេទចំណូលពន្ធមួយចំនួនដូចជា ពន្ធផ្ទាល់ (១១,១៣%) ពន្ធប្រយោល (១៨,៤១%) និងពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (២៩,១២%)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 08, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in February 2019 (TOFE for February 2019)
According to the latest assessment of macroeconomic performance in early 2019, Cambodia has maintained strong economic growth up to 7.5 percent in 2018 and is projected to grow at a rate of 7.1 percent in 2019 while the inflation has been at manageably low rate coincided with the stability of the exchange rate. In February 2019, according to the National Treasury preliminary data, the budgetary central government achieved the total domestic revenue of KHR 1,378.61 billion or in equivalent to 6.97 percent against the 2019 budget law, signifying the increase by 3.94 percent compared to the same month in 2018. Of the total domestic revenue, the tax revenue accounted for 94.56 percent and non-tax revenue for 5.20 percent. For the first two months of the year, the total domestic revenue has been achieved by KHR 2,894 .43 billion or in equivalent to 14.63 percent against the 2019 budget law, marking the increase by 12.58 percent compared to the same period last year. The growth has been mainly attributed to the increase of direct taxes (11.13 percent), indirect taxes (18.41 percent), and international trade taxes (29.12 percent).

[ Detail ... ]

Date: April 08, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for January 2019)
ក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពល្អ ខណៈអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថេរភាព និងអត្រាអតិផរណា ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ រីឯការអនុវត្តថវិកាបានបង្ហាញវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅមុខជាជំហានៗយ៉ាងរឹងមាំក្នុងរបត់នៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អ, បង្កើនស័ក្តិសិទ្ធិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរចំណូល និងការអនុវត្តចំណាយជាពិសេសផ្តោតលើគោលដៅជាអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 18, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in January 2019 (TOFE for January 2019)
In early 2018, Cambodia has maintained good macroeconomics performance indicated by stable exchange rate and well-manageable inflation rate. At the meantime, budget implementation has been in steady progress during transformation of public financial management reform through efforts to improve, enhance efficiency and effectiveness of revenue mobilization and spending performance, in particular focusing on the prioritized targets of economic and social development basis.

[ Detail ... ]

Date: March 18, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ (TOFE for December 2018)
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពល្អ ដោយរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា ៧,៣% ខណៈអត្រាប្តូរប្រាក់ និងអត្រាអតិផរណា ស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការអនុវត្តថវិកាបានបង្ហាញវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅមុខជាជំហានៗយ៉ាងរឹងមាំក្នុងរបត់នៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អ, បង្កើនស័ក្តិសិទ្ធិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរចំណូល និងការអនុវត្តចំណាយជាពិសេសផ្តោតលើគោលដៅជាអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 07, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in December 2018 (TOFE for December 2018)
In 2018, Cambodia’s macroeconomic conditions remain stable supported by stable exchange rate and manageable inflation rate. At the same time, budget implementation has shown steady progress in the transformation of public financial management reform through efforts to improve, enhance efficiency and effectiveness of revenue mobilization and spending performance, in particular focusing on the priority targets of basic economic and social development.

[ Detail ... ]

Date: February 07, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឋិកា ឆ្នាំ ២០១៨ (TOFE for November 2018)
ក្នុងរយៈពេល ១១ខែដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពល្អ ខណៈអាត្រាប្តូរប្រាក់ និងអត្រាអតិផរណា ស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការអនុវត្តថវិកាបានបង្ហាញវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅមុខជាជំហានៗយ៉ាងរឹងមាំក្នុងរបត់នៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អ, បង្កើនស័ក្តិសិទ្ធិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរចំណូល និងការអនុវត្តចំណាយជាពិសេសផ្តោតលើគោលដៅជាអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 07, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in November 2018 (TOFE for November 2018)
Over the past 11 months of 2018, Cambodia’s macroeconomic conditions remained stable as the exchange rate and inflation rate stayed at a low rate compared to the same period previous year. At the same instant, budget implementation has shown steady progress in the public financial management reform through efforts to improve, enhance efficiency and effectiveness of revenue mobilization and spending performance, in particular focusing on the priority targets of basic economic and social development.

[ Detail ... ]

Date: February 07, 2019