សេវាសាធារណៈ

សេវាចុះបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ
បរិយាយអំពីសេវាសេវានេះ ត្រូវបានផ្តល់ដោយគិតថ្លៃ ចំពោះការស្នើសុំចុះបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃលើក ដំបូង ការចុះបញ្ជីបន្ត ការសុំដំឡើងឋានៈប្រភេទ និងការបន្ថែមឈ្មោះចំណាត់ថ្នាក់
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត– អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសាធារណៈ
– ប្រកាសលេខ ១៨២៣ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពីស្ដង់ដារនៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
– ប្រកាសលេខ ១១៤៨ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
– ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ ស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការសាងសង់
– ប្រកាសលេខ ៣១៩ សហវ-ម-ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៥ ស្ដីពីការអនុវត្តវិធាននិងបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសាធារណៈ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ១. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការសាងសង់
២. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបញ្ជាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងធនាគារពាណិជ្ជណាមួយ
៣. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលសេវាចុះបញ្ជីទទួលការសាងសង់នៅធនាគារជាតិ
៤. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
៥. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និង/ឬ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
៦. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបង់ពន្ធគ្រប់ប្រភេទតាមច្បាប់
៧. ក្រុមហ៊ុន មិនត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ នៃស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយ
៨. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់
៩. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវមានវិស្វករនិងគ្រឿងចក្រប្រចាំក្រុមហ៊ុន
១០. ក្រុមហ៊ុន ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារគ្រប់គ្រាន់​
កម្រៃសេវាសាធារណៈ១. ថ្លៃឈ្នួលចុះបញ្ជីលើកដំបូង
– ប្រភេទតូច៖ ១០០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ២០០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ៣០០ ០០០ រៀល
២. ថ្លៃឈ្នួលចុះបញ្ជីបន្ត
 – ប្រភេទតូច៖ ៨០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ១៤០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ២០០ ០០០ រៀល
៣. ថ្លៃឈ្នួលសុំដំឡើងឋានៈប្រភេទ
 – ពីប្រភេទតូច ឡើងទៅប្រភេទមធ្យម៖ ១៥០ ០០០ រៀល
 – ពីប្រភេទមធ្យម ឡើងទៅប្រភេទធំ៖ ២៥០ ០០០ រៀល
៤. ថ្លៃឈ្នួលបន្ថែមឈ្មោះចំណាត់ថ្នាក់
 – ប្រភេទតូច៖ ៨០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ១៦០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ២៤០ ០០០ រៀល​១. ថ្លៃឈ្នួលចុះបញ្ជីលើកដំបូង

 – ប្រភេទតូច៖ ១០០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ២០០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ៣០០ ០០០ រៀល
២. ថ្លៃឈ្នួលចុះបញ្ជីបន្ត
 – ប្រភេទតូច៖ ៨០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ១៤០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ២០០ ០០០ រៀល
៣. ថ្លៃឈ្នួលសុំដំឡើងឋានៈប្រភេទ
 – ពីប្រភេទតូច ឡើងទៅប្រភេទមធ្យម៖ ១៥០ ០០០ រៀល
 – ពីប្រភេទមធ្យម ឡើងទៅប្រភេទធំ៖ ២៥០ ០០០ រៀល
៤. ថ្លៃឈ្នួលបន្ថែមឈ្មោះចំណាត់ថ្នាក់
 – ប្រភេទតូច៖ ៨០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ១៦០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ២៤០ ០០០ រៀល​១. ថ្លៃឈ្នួលចុះបញ្ជីលើកដំបូង

 – ប្រភេទតូច៖ ១០០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ២០០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ៣០០ ០០០ រៀល
២. ថ្លៃឈ្នួលចុះបញ្ជីបន្ត
 – ប្រភេទតូច៖ ៨០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ១៤០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ២០០ ០០០ រៀល
៣. ថ្លៃឈ្នួលសុំដំឡើងឋានៈប្រភេទ
 – ពីប្រភេទតូច ឡើងទៅប្រភេទមធ្យម៖ ១៥០ ០០០ រៀល
 – ពីប្រភេទមធ្យម ឡើងទៅប្រភេទធំ៖ ២៥០ ០០០ រៀល
៤. ថ្លៃឈ្នួលបន្ថែមឈ្មោះចំណាត់ថ្នាក់
 – ប្រភេទតូច៖ ៨០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទមធ្យម៖ ១៦០ ០០០ រៀល
 – ប្រភេទធំ៖ ២៤០ ០០០ រៀល​
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ២១ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ២១ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ឯកសារតម្រូវ១. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការសាងសង់ ច្បាប់ដើម
២. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់តម្កល់នៅធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ដើម
៣. វិញ្ញាបនបត្រប្រកបអាជីវកម្ម របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សាលាក្រុង
៤. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សាលាក្រុង
៥. ប័ណ្ណប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ (សេវាសាងសង់) សាលាក្រុង
៦. ប័ណ្ណប៉ាតង់ និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃ បន្ថែម (VAT) សាលាក្រុង
៧. បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ដើម
៨. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រធានក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង
៩. សញ្ញាបត្រវិស្វករ និងកិច្ចសន្យាការងាររបស់វិស្វករ ច្បាប់ដើម
១០. បញ្ជីរាយនាមគ្រឿងចក្រ និងរូបភាពគ្រឿងចក្រ ច្បាប់ដើម
១១. បទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល ៣ ឆ្នាំ កន្លងមក (រូបភាព និងកិច្ចសន្យា) ថតចម្លង
១២. រូបថតពីស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង ១៣. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃឆ្នាំសារពើពន្ធកន្លងមក ច្បាប់ដើម
១៤. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង​១. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការសាងសង់ ច្បាប់ដើម
២. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់តម្កល់នៅធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ដើម
៣. វិញ្ញាបនបត្រប្រកបអាជីវកម្ម របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សាលាក្រុង
៤. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សាលាក្រុង
៥. ប័ណ្ណប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ (សេវាសាងសង់) សាលាក្រុង
៦. ប័ណ្ណប៉ាតង់ និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃ បន្ថែម (VAT) សាលាក្រុង
៧. បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ដើម
៨. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រធានក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង
៩. សញ្ញាបត្រវិស្វករ និងកិច្ចសន្យាការងាររបស់វិស្វករ ច្បាប់ដើម
១០. បញ្ជីរាយនាមគ្រឿងចក្រ និងរូបភាពគ្រឿងចក្រ ច្បាប់ដើម
១១. បទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល ៣ ឆ្នាំ កន្លងមក (រូបភាព និងកិច្ចសន្យា) ថតចម្លង
១២. រូបថតពីស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង ១៣. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃឆ្នាំសារពើពន្ធកន្លងមក ច្បាប់ដើម
១៤. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង​១. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការសាងសង់ ច្បាប់ដើម
២. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់តម្កល់នៅធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ដើម
៣. វិញ្ញាបនបត្រប្រកបអាជីវកម្ម របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សាលាក្រុង
៤. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សាលាក្រុង
៥. ប័ណ្ណប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ (សេវាសាងសង់) សាលាក្រុង
៦. ប័ណ្ណប៉ាតង់ និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃ បន្ថែម (VAT) សាលាក្រុង
៧. បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ដើម
៨. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រធានក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង
៩. សញ្ញាបត្រវិស្វករ និងកិច្ចសន្យាការងាររបស់វិស្វករ ច្បាប់ដើម
១០. បញ្ជីរាយនាមគ្រឿងចក្រ និងរូបភាពគ្រឿងចក្រ ច្បាប់ដើម
១១. បទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល ៣ ឆ្នាំ កន្លងមក (រូបភាព និងកិច្ចសន្យា) ថតចម្លង
១២. រូបថតពីស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង ១៣. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃឆ្នាំសារពើពន្ធកន្លងមក ច្បាប់ដើម
១៤. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ថតចម្លង​
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ