សេវាសាធារណៈ

សេវាផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អាជ្ញាបណ្ណកាស៊ីណូ
បរិយាយអំពីសេវា សេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយគិតថ្លៃ ចំពោះការស្នើសុំនាំចូលឧបករណ៍ល្បែង
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត ប្រកាសលេខ ១១៤៩ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលឧបករណ៍ល្បែង ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្រៃសេវាសាធារណៈ កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាត គ្មាន
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២ ០០០ ដុល្លារ
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ អចិន្ត្រៃយ៍
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ
៣០ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)​
ឯកសារតម្រូវ
១. លិខិតស្នើសុំនាំចូលឧបករណ៍ល្បែង
២. របាយការណ៍នៃចំនួនប្រភេទល្បែង ដែលដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងកាស៊ីណូ
៣. Invoice
៤. Packing List
៥. Bill​
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ
-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន) ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូល ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ