សេវាសាធារណៈ

សេវា​ទទួលលិខិត​ប្រកាស​បង់ពន្ធ​ប៉ាតង់ សម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​មធ្យម និង​អ្នកជាប់ពន្ធ​តូច​
បរិយាយអំពីសេវាសេវា​នេះ ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ចំពោះ​ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស បង់ពន្ធ​ប៉ាតង់ សម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​មធ្យម និង​អ្នកជាប់ពន្ធ​តូច​
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត ប្រកាស​លេខ ១៨២១ សហវ​-ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តី​ពី​វិធាន​និង​នីតិវិធី​គ្រប់គ្រង​ប្រមូល​ពន្ធប៉ាតង់​
ប្រកាស​លេខ ១១៤៦ សហវ​-ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
​ប្រកាស​លេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​
​សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ៤៣០៤ អពដ ចុះ​ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ ស្ដីពី​ការ​ពន្យារពេល​ក្នុង​ការប្រកាស​បង់ពន្ធ​ប៉ាតង់​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់​ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់​សហគ្រាស​ទាំងឡាយ​ដែល​មិនទាន់​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន​ចប់​សព្វគ្រប់​
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈទទួលលិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​
កម្រៃសេវាសាធារណៈគ្មាន
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ១ ឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈភ្លាម​ៗ បន្ទាប់ពី​បាន​បង់ប្រាក់​នៅ​ធនាគារ​រួច​
ឯកសារតម្រូវប័ណ្ណ​សម្គាល់ការ​ចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ បង្កាន់ដៃ​បញ្ជាក់​ការ​បង់ប្រាក់​ពន្ធ ប័ណ្ណ​ពន្ធប៉ាតង់​ឆ្នាំ​ចាស់ (ច្បាប់​ថតចម្លង​)
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋានសាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-ខណ្ឌ (អាសយដ្ឋាន​មាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឧប​សម្ព័ន្ធ​ភ្ជាប់​)
ពេលម៉ោងបំពេញការងារម៉ោង ៨:០០ នាទី​ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៤៥ នាទី​រសៀល​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ប្រអប់​សំបុត្រ​ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹង​ដែល​មាននៅ​តាម​អង្គភាព​ពន្ធដារ​
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយសាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-ខណ្ឌ​

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ