សេវាសាធារណៈ

សេវាផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់វិញ្ញាបនបត្រឆ្នោត
បរិយាយអំពីសេវា សេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយគិតថ្លៃ ចំពោះការស្នើសុំពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹង
កាស៊ីណូ និងឆ្នោត-ឡូតូ
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត ប្រកាសលេខ ១១៤៩ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ ផ្តល់ជូនព័ត៌មានអំពីការធ្វើអាជីវកម្មកាស៊ីណូ និងឆ្នោត-ឡូតូ 
កម្រៃសេវាសាធារណៈ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៨០០ ០០០ រៀល

សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ មួយដង
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ បីថ្ងៃមុន
ឯកសារតម្រូវ មានលិខិតជូនដំណឹងមកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភ្នាល់ ប្រឆាំងការសម្អាត
ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ
-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​


ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន) ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូល ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ