សេវាសាធារណៈ

សេវាផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឆ្នោត-ឡូតូ
បរិយាយអំពីសេវា សេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយគិតថ្លៃ ចំពោះការស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ
ឆ្នោត-ឡូតូ
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត ប្រកាសលេខ ១១៤៩ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មឆ្នោត-ឡូតូ
កម្រៃសេវាសាធារណៈ កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ ៤០ ០០០ ០០០ រៀល
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៤ ០០០ ០០០ រៀល
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ ០១ ឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ ៣០ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ឯកសារតម្រូវ
១. លិខិតស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណឆ្នោត-ឡូតូ
២. រូបថត ៤ គុណ ៦ (៤ សន្លឹក)
៣. លិខិតថ្កោលទោសពីប្រទេសសាមី
៤. វិក្កយបត្របង់ថ្លៃបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ​
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ
-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន) ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូល ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ