សេវាសាធារណៈ

សេវាផ្ដល់ការអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្ដូរលិខិតបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
បរិយាយអំពីសេវា សេវានេះ ផ្តល់ជូនចំពោះការស្នើសុំពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធខ្លឹមសារច្បាប់ និង
បទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត
– អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧៦ អនក្រ-បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពី
បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
– ប្រកាសលេខ ១១៤៩ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការ
ផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
– ប្រកាសលេខ ១០៤១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការ
គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ​
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ ផ្តល់ជូនព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
កម្រៃសេវាសាធារណៈ កម្រៃសេវាពិគ្រោះយោបល់ ៤០០ ០០០ រៀល
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ មួយដង
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ ជូនដំណឹងបីថ្ងៃមុន
ឯកសារតម្រូវ លិខិតជូនដំណឹងមកនាយកដ្ឋានទីផ្សារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ
-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន) ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូល ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ