សេវាសាធារណៈ

សេវាផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនាំចូលឧបករណ៍ល្បែង
បរិយាយអំពីសេវា សេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយគិតថ្លៃ ចំពោះការស្នើសុំផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឆ្នោត-ឡូតូ
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត ប្រកាសលេខ ១១៤៩ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ
– ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឆ្នោត
– ឡូតូ
– លិខិតបញ្ជាក់ដើមទុននៅធនាគារពាណិជ្ជ ២ ៥០០ ០០០ ដុល្លារ
– លិខិតតម្កល់ប្រាក់នៅធនាគារជាតិ ៥០០ ០០០ ដុល្លារ​
កម្រៃសេវាសាធារណៈ កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ ៤០ ០០០ ០០០ រៀល
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៦ ០០០ ០០០ រៀល
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ ០១ ឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ ៣០ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ឯកសារតម្រូវ
១. ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណឆ្នោត-ឡូតូ
២. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន +វិញ្ញាបនបត្រ និងលិខិតចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
៣. លិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយទីស្តីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
៤. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនអ្នកឈរឈ្មោះ
៥. លិខិតថ្កោលទោសពីប្រទេសសាមី
៧. វិក្កយបត្របង់ថ្លៃអាជ្ញាបណ្ណឆ្នោត-ឡូតូ
៨. រូបថត ៤ គុណ ៦ (៤ សន្លឹក)
៩. លក្ខណៈបច្ចេកទេសឆ្នោតដែលស្នើសុំ
១០. ផែនការអាជីវកម្ម រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ
១១. រចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន
១២. ដើមទុន ២ ៥០០ ០០០ ដុល្លារ
១៣. ប្រាក់តម្កល់នៅធនាគាជាតិ ៥០០ ០០០ ដុល្លារ​
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ
-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន) ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូល ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ