សេវាសាធារណៈ

សេវាបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រឆ្នោត
បរិយាយអំពីសេវា សេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយគិតថ្លៃ ចំពោះការស្នើសុំការអនុញ្ញាតដំណើរការ
ប្រភេទឆ្នោត
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត ប្រកាសលេខ ១១៤៩ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គ-
នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការប្រភេទឆ្នោត
កម្រៃសេវាសាធារណៈ កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាត ២០ ០០០ ០០០ រៀល
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៤ ០០០ ០០០ រៀល
អចិន្ត្រៃយ៍
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ អចិន្ត្រៃយ៍
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ
៣០ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)​
ឯកសារតម្រូវ
១. ពាក្យស្នើសុំ
២. លិខិតអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល (សជណ)
៣. លក្ខណៈបច្ចេកទេសឆ្នោត ដែលស្នើសុំដំណើរការ​
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ
-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន) ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូល ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ