សេវាសាធារណៈ

សេវាទទួលពន្ធប្រថាប់ត្រាលើឯកសារមានលក្ខណៈគតិយុត្ត (លិខិតស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនលិខិតស្តីពីការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា និងលិខិតស្តីពីការបិទក្រុមហ៊ុន)
បរិយាយអំពីសេវាសេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ចំពោះពន្ធប្រថាប់ត្រាលើឯកសារមាន លក្ខណៈគតិយុត្ត មានដូចជា លិខិតស្ដីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន លិខិតស្ដីពីការ រំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា និងលិខិតស្ដីពីការបិទក្រុមហ៊ុនឋ
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត▪ប្រកាសលេខ ១១៤៦ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនា យកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
▪ប្រកាសលេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពីការបញ្ឈប់ការលក់ឯកសារលិខិតប្រកាស ពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈទទួលពាក្យស្នើសុំបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា
កម្រៃសេវាសាធារណៈ០ រៀល​
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈតាមការស្នើសុំ
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ១ ទៅ ៣ ថ្ងៃ (បន្ទាប់ពីលទ្ធផលសវនកម្ម) នៃថ្ងៃធ្វើការ
ឯកសារតម្រូវលិខិតស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន និងលិខិតស្តីពីការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា៖
ពាក្យស្នើសុំប្រថាប់ត្រា
លិខិតពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនថ្មី និងចាស់
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនម្ចាស់ភាគហ៊ុន (ច្បាប់ថតចម្លង) លិខិត
ស្តីពីការបិទក្រុមហ៊ុន៖
ពាក្យស្នើសុំបិទ
ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំចរន្ត (ច្បាប់ដើម)
វិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែម (ច្បាប់ដើម)
លិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា
លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ (ឆ្នាំចរន្ត)
លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ ៣ ខែចុងក្រោយ
លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (ច្បាប់ថតចម្លង)
វិញ្ញាបនបត្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (ច្បាប់ថតចម្លង)
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ច្បាប់ថតចម្លង)
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ
សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
(អាសយដ្ឋានមានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់)
ពេលម៉ោងបំពេញការងារម៉ោង ៨:០០ នាទី​ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៤៥ នាទី​រសៀល​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ប្រអប់សំបុត្រទទួលពាក្យបណ្ដឹង ដែលមាននៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ