សេវាសាធារណៈ

សេវាកម្មទទួល រក្សាទុក របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរួចដោយសហគ្រាស
បរិយាយអំពីសេវា
សេវានេះ ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស ដែលត្រូវរក្សាទុករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយទទួលរងសវនកម្ម​
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត
– ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម
លេខ នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
– ប្រកាសលេខ ០៨២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ច​
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កម្រៃសេវាសាធារណៈ ៣០០ ០០០ រៀល
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ ១ ឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ ភ្លាមៗ (ក្នុងករណីមានឯកសារគ្រប់និងត្រឹមត្រូវ)
ឯកសារតម្រូវ
– របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
– សេចក្ដីចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារ
– សេចក្ដីចម្លងប័ណ្ណប៉ាតង់​
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ៖ អគារ (ក) ជាន់ទី១ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារ
-ព្រឹក : ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០
-រសៀល : ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:៣០​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន) ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមូល ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ