សេវាសាធារណៈ

ការផ្តល់ដីកាអមបញ្ចេញអាណត្តិបើកប្រាក់
បរិយាយអំពីសេវាសេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ចំពោះការផ្តល់ដីកាអមបញ្ចេញអាណត្តិ បើកប្រាក់ បន្ទាប់ពីការទូទាត់ជាចំណាយថវិកាស្ថាពរ
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ ស្តីពី
បទបញ្ជាទូទៅ នៃគណនេយ្យសាធារណៈ
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈអាណាប័ក ឬអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ នៃក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ អាណត្តិបើកប្រាក់ត្រូវបានទូទាត់ និងកត់ត្រាជាចំណាយស្ថាពរ
កម្រៃសេវាសាធារណៈគ្មាន
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈបន្ទាប់ពីបានទូទាត់រួច និងស្ថិតក្នុងឆ្នាំថវិកានៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ១-២ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីទទួលបានដីកាអមបញ្ចេញអាណត្តិបើកប្រាក់ ១សន្លឹក
ឯកសារតម្រូវប័ណ្ណសម្គាល់មន្ត្រីរាជការ (មានឈ្មោះក្នុងគំរូហត្ថលេខា)
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាននាយកដ្ឋានចំណូល ចំណាយថវិកា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, អគារលេខ ១៩ រុក្ខវិថព្រះមហាក្សត្រីយានីកុសមៈ (ផ្លូវលេខ ១០៦) សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ពេលម៉ោងបំពេញការងារព្រឹក : ម៉ោង ៨:០០ ដល់ ១១:០០
រសៀល : ម៉ោង ២:០០ ដល់ ៥:០០
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ពាក្យបណ្តឹង ត្រូវដាក់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ហើយមានរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលលិខិតជូនដំណឹងស្តីពី ការសម្រេចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ៖ អគារលេខ ១៩ រុក្ខវិថីព្រះមហាក្សត្រីយានីកុសមៈ (ផ្លូវលេខ ១០៦) សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ