ព័ត៌មាន

សារលិខិតជូនពរ ផ្ញើជូន​ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី១ ខែ​តុលា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ