ព័ត៌មាន

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំង អគ្គលេខាធិការ និងអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី៧ ខែ​កញ្ញា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ