ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួស​មរ​វាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​តំណាង​សមាគម​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី១២ ខែ​សីហា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ