ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់ (High-Level Conference) ទន្ទឹមគ្នា​នឹង​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន និង កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ទេសាភិបាល​ធនាគារ​កណ្តាល​អាស៊ាន ក្រោម​ប្រធានបទ: “ហិរញ្ញប្បទាន​ប្រកបដោយ​ចីរភាព៖ ការ​កៀរគរ​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​ការ​ស្ដារ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រោយ​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩”
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មេសា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ