ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ និង​ការ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់
ថ្ងៃទី១ ខែ​មិថុនា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ