ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្ដីពី សេចក្ដីណែនាំ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា អំពី​វិធានការ​បន្ថែម សម្រាប់​បន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់ និង​គាំទ្រ​ការ​ងើបឡើង​វិញ​នៃ​វិស័យ​ទេសចរណ៍
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កក្កដា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ