ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ពិភាក្សា​អំពី “សេចក្ដីព្រាង​តារាង​វិធានការ​គោលនយោបាយ​ស្ដីពី ការកាត់បន្ថយ​ការប្រើ​ប្រាស់​ផលិតផល​ប្លាស្ទិក និង​ការ​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​សំណល់​ប្លាស្ទិក​សម្រាប់​រយៈពេល​ខ្លី”
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​សីហា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ