ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ដំណាក់កាល ទី២
ថ្ងៃទី២ ខែ​កញ្ញា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ