ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន វេទិកា​រាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ“ក្រុម ឃ”- ផ្នែក​នីតិកម្ម ពន្ធដារ និង អភិបាលកិច្ច ដើម្បី​បន្ត​ពិនិត្យ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​វិស័យ​ឯកជន ដែល​កំពុង​ប្រឈម​ក្នុង​ដំណាក់កាល នៃ​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​រលាក​ផ្លូវដង្ហើម​ធ្ងន់ធ្ងរ​បង្ក​ដោយ​វីរុស​កូ​វីដ-១៩
ថ្ងៃទី៤ ខែ​សីហា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ