ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន អង្គប្រជុំ​ក្រុមការងារ “ឃ” ផ្នែក​នីតិកម្ម ពន្ធដារ និង​អភិបាលកិច្ច រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជាមួយ​វិស័យ​ឯកជន
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​កញ្ញា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ