ព័ត៌មាន

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​ ការតែងតាំងមុខតំណែងឥស្សរជនជារដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២២ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ