ព័ត៌មាន

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​ ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់នីតិកាលទី​ ៧ នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃទី២២ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ