ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្ដីពី​ សេចក្ដីណែនាំ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា អំពី​វិធានការ​បន្ថែម សម្រាប់បន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ និងគាំទ្រការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​តុលា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ