ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ “ចក្ខុវិស័យ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០៣០”
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ